LEGO godzilla vs space godzilla

Source: i.ytimg.com